Kommunestyremøte 23. mai - direkte

Du kan følge dagens kommunestyremøte direkte her. Sendingen er tilrettelagt av Askøy kommune. I artikkelen vil vi også informere om vedtak som blir gjort. 

Publisert Sist oppdatert

Møtestart klokken 17.00. Det er varmt i kommunestyresalen, og Yngve Fosse åpner med å beklage at han blir nødt til å kaste slipset. 

MILJØFYRTÅRN: Diplomet deles ut til Askøy-bedrifter som velger å ta miljø på alvor.

Utdeling av miljøfyrtårndiplom

Diplomet viser at virksomheten oppfyller strenge kriterier innen avfall/ombruk, energi, innkjøp, transport og arbeidsmiljø. Deles ut til Askøy-bedrifter som velger å ta miljø på alvor. Følgende bedrifter ble tildelt miljøfyrtårn-diplom:

 • Askøy-Bergen Elektro AS (30 årsverk)
 • Askøy Murerverktøy AS (19 årsverk)
 • Ferronor AS (4 årsverk)
 • NOHA Norway AS, avd. Bergen (10 årsverk)
 • Fibertjenester AS (5 årsverk)
 • Byggmester Ramsøy AS (9 årsverk)

Kontrollutvalget: Årsmelding 2023

Avtroppende leder av Kontrollutvalget, Roald Krossøy, tok en gjennomgang av kontrollutvalgets rolle og arbeid. 

Årsmeldingen peker både på behandling av saker som er sluttført fra kontrollutvalget sin side og på hva som må følges opp videre fremover.

Orientering: Forsterket innsats for redusert sykefravær

HR-rådgiver Susanne Sulen informerer. Vikarutgiftene må ned, særlig kjøp fra eksterne vikarbyråer. Forslag: Økt grunnbemanning.

 • Sykefravær i 2023: 10,36 prosent. 
 • Tilsvarende i Bergen: 11 prosent. 
 • Vikarutgifter helse og omsorg 2023: 68,6 millioner. 
 • Vikarutgifter skole 2023: 41 millioner
 • Vikarutgifter barnehage 2023: 6,8 millioner

Askøy kommune jobber mye med å få ned fraværet. Har rådgiver i halv stilling som kun jobber med sykefravær på overordnet nivå. Tett samarbeid med NAV arbeidslivssenter. Fokus på strategisk HMS-arbeid. 

Gjennomførte spørreundersøkelse i februar: Hva mener ledere og tillitsvalgte må til? Svar: Tiltakene har liten effekt. 

Prosjekt: Økt satsing på sykefraværet. Ser på hvordan økt grunnbemanning kan påvirke sykefraværet. Begynne i enheter med høyt sykefravær, og høste erfaringer. 

TIDKREVENDE: - Trenger vi alle disse orienteringene? spurte Arild Iversen.

Innkalling og dagsorden

Yngve Fosse takker for orienteringen, og går over til godkjenning av innkalling og saksliste.

Arild Iversen (SV) tar ordet. Trenger vi alle disse orienteringene? Tidkrevende. 

Jannicke Clarke (Ap): Innleverte spørsmål. Sjansen stor for at ikke kommer til det punktet i dag. Ber om at det gis skriftlig svar på disse.

Bård Espelid (Askøylisten): Er kontaktet av to innbyggere som er frustrerte over manglende svar fra kommunen. Spørsmål: Hvilke retningslinjer har kommunen etablert for at kommunens ansatte svarer på spørsmål fra innbyggere?

Appell fra Ungdommens kommunestyre

Marcus Askildsen (ordfører) og Håvard Valdersnes (varaordfører) fra Ungdommens kommunestyre. Syntes det var svært beklagelig at ungdomsmillionen nå fjernes kort tid etter den ble innført. 

Husk at det er vi som skal ta vare på dere.

Marcus Askildsen

Foreslår å øke læreplasser i omsorgsfag på bakgrunn av økende eldre befolkning. «Husk at det er vi som skal ta vare på dere». Foreslår også ungdomskafé i Rundetårnet og å få flere helsesykepleiere inn i skolen. Dagens situasjon ikke tilstrekkelig. Kjempeproblem. Mange ungdommer sliter psykisk. Applaus.

Myrane: Mulig kjøp av eiendom

I forbindelse med bygging av eldreboliger, omsorgsboliger og institusjonsplasser er en utvikling av Myrane-området et av satsingsområdene. I den forbindelse har kommunedirektøren hatt dialog med eier av gbnr 7/185, Nygjerdet 6, om kjøp av deres eiendom.

Vedtak: Saken sendes til lovlighetskontroll. Stemte mot: Ap, SV, MGP, INP og Askøylisten.

Reguleringsplan for Lønvarden sør: Sluttbehandling

Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse, i form av rekkehus og blokkbebyggelse, med tilhørende infrastruktur, felles uteoppholdsareal og friluftsområder.

Kristian Fossum (AL): Viktige naturverdier i området. Åpenbart at ikke gjort tilstrekkelig vurdering. Risiko- og sårbarhetsanalysen: Vassdrag derfra ledes under Strusshamn skole. Vesentlig usikkerhet når ikke gjort vurdering av vannvolum. Bør sendes tilbake til kommunedirektør for en oppdatert plan. 

Vedtak: Saken sendes til lovlighetskontroll. Vedtatt mot stemmene fra Ap, SV, MGP, INP; Sp og Askøylisten.

KRITISK TIL ØKT GRUNNBEMANNING: - Det Høyre har lagt inn som kostnadsreduksjon ved vikarpool – tror de at effekten her vil bli det samme? spurte Bård Espelid.

Prosjekt: Forsterket innsats for redusert sykefravær og redusert vikarbruk 

Kommunen har et høyt sykefravær og arbeidet med å skaffe vikarer er betydelig. For å sikre at Askøy kommune beholder flest mulig kvalifiserte ansatte, blir det foreslått tiltak med økt grunnbemanning og hele faste stillinger for å redusere vikarbruk og overtid til fordel for fast bemanning.

Det foreslås også å se på mulighet for å søke statlige/eksterne midler til prosjekt med bedre kompetanse på kvinnehelse.

Saken handler om at våre ansatte skal ha et bedre og friskere liv.

Tom-Christer Nilsen

Bård Espelid (AL): Kommunal vikarpool vil forsterke muligheten for å nå målene. 

Rosalind Fosse (Frp): Vi ønsker økt stabilitet ute i avdelingene – både skoler, barnehage og helse. Vikarer skal også opplæres. Vi støtter å øke grunnbemanningen foran å opprette vikarpool. Fokus på hele stillinger. 

Tom-Christer Nilsen (H): Saken handler om at våre ansatte skal ha et bedre og friskere liv. 31 prosent av sykemeldinger knyttet til muskel- og skjelettlidelser. Jeg er glad for prosjektet. Vi har en retning å følge videre. 

Bård Espelid (AL): Uenig i at saken ikke handler om kostnader. Det Høyre har lagt inn som kostnadsreduksjon ved vikarpool – tror de at effekten her vil bli det samme?

Tom-Christer Nilsen (H): Jeg står ved det jeg sier – det viktigste er at våre ansatte har det bedre og er friskere.

INNSATS FOR REDUSERT SYKEFRAVÆR: - Jeg står ved det jeg sier – det viktigste er at våre ansatte har det bedre og er friskere, sa Tom-Christer Nilsen.

Kommunedirektørens innstilling: «Kommunestyret gir sin tilslutning til at prosjektet iverksettes». Denne falt.  

Malin Woll Skotnes (H) fremmet i stedet følgende alternativforslag felles fra H, FRP, KRF, PP og V: «Kommunestyret gir sin tilslutning til at prosjektet «Forsterket innsats for redusert sykefravær og redusert vikarbruk» iverksettes som skissert.» Dette ble vedtatt.

Revidert budsjett 2024 

Vedtatt årsbudsjett for 2024 inneholder ufordelte og usikre innsparinger og inntektsposter. For å tilfredsstille kommunelovens krav om at årsbudsjett og økonomiplan skal være i balanse og realistisk, må det vedtas et revidert årsbudsjett for 2024 for driften.

Kommunedirektørens innstilling: Revidert driftsbudsjett for 2024 vedtas i henhold til «Revidert budsjett 2024 drift - kommunedirektørens innstilling». Innsparingstiltakene som er listet opp i sakens vedlegg gjennomføres.

Espen Ravnanger Aasebø (H): Vi er nødt til å være realister. Noen kutt vil gjøre vondt. Fremmer fellesforslag.

Jeg savner tverrpolitisk samarbeid i stedet for et excel-ark over bordet.

Jannicke Bergesen Clarke

Vivian Veum (INP): Jeg ønsker at vi skal komme opp med et langt bedre forslag til drift. Vi mangler informasjon og detaljer for å ha det store bildet over hva vi sitter her og vedtar. Det må finnes bedre kuttforslag. Hvis ikke vi har bedre oversyn – kanskje ROBEK ikke er det verste som kan skje. Ingen verdig alderdom når tilbud kuttes og egenandeler økes. 

Jannicke Clarke (Ap): Fint å høre at posisjonen har hatt et godt samarbeid. Jeg savner tverrpolitisk samarbeid i stedet for et excel-ark over bordet. Jeg ønsker et gruppemøte nå med en gang. 

Yngve Fosse (H, ordfører): Jeg er raus i dag. Setter av tid til et gruppemøte for opposisjonen.

(Pause)

(Opposisjonen kommer inn igjen)

KRITISK TIL KUTTFORSLAGENE: - Kanskje ROBEK ikke er det verste som kan skje, for det er ingen verdig alderdom når tilbud kuttes og egenandeler økes, sa Vivian Veum.

Arild Iversen (SV): Velgerne ønsker seg et bredere politisk samarbeid enn det vi ser her. Til budsjettet vi fikk noen få minutter til å se på. Vi vet at det er de svakeste som må lide. Psykisk helse? Jaja, det var synd. Det er sørgelig lesning. 

Bård Espelid (AL): Utgangspunktet for denne saken er at kommunedirektøren fastslår at budsjettvedtaket fra i fjor er ulovlig. I tillegg – utviklingen tilsier ytterligere innsparinger.  En fare uansett vedtak i dag er at statsforvalteren ser at loven er brutt og grunnlaget for ROBEK er til stede. Det kan kanskje være ønskelig for noen – hadde nesten vært en fordel å få en verge i stedet for å innføre de kuttforslagene som her ligger i bordet. AL gikk til valg på ikke å innføre eiendomsskatt. Nå er vi nødt til å vurdere en økning av kommunens inntekter, og innser at eiendomsskatt kan være nødvendig. Jeg synes det er rart at man ikke går med på å revurdere synspunktet på eiendomsskatt i den situasjonen kommunen nå er i. Styringsevnen mangler fullstendig i dagens posisjon. AL vil derfor be kommunedirektøren utrede eiendomsskatt gjeldende fra 2025.

Askøy Nord er som Finnmark i Norge. Alt som skjer, skal skje sør på øyen.

Janne Kjellevold Midtbø

Rosalind Fosse (Frp): Flere av kommunedirektørens forslag har vi fjernet, spesielt kuttene i de forebyggende tiltakene. Vi må se fremover i tid – hva som vil koste oss senere dersom vi kutter nå. Staten er rik, kommunene er fattige. Det å fronte frem at det er dyrtid, og at kommunene presses til å legge mer avgifter og skatter på innbyggerne.

Janne Kjellevold Midtbø (MDG): Askøy Nord er som Finnmark i Norge. Alt som skjer, skal skje sør på øyen. Vi i MDG støtter AL og SV sitt forslag med å utrede å innføre eiendomsskatt. 

Jannicke Clarke (Ap): Vi har ventet i det lengste for å se om det var mulighet for et tverrpolitisk samarbeid. Det var det ikke. Vi har tatt en del kutt ved å gjøre endtring i kommunedirektørens forslag. Flere av de sakene vi har prioritert er enkeltsaker det har vært enstemmighet om. Posisjonens forslag tar veldig godt vare på kirken. Det er overraskende at man sparer der.

Malin Woll Skotnes (H) REPLIKK: Skal ikke samarbeid gå begge veier?

Jannicke Clarke (Ap): Det å påvirke ligger faktisk hos den sterkeste parten. Dette må faktisk Høyre ta ansvar for.

Frode Larsen (Sp): Jeg synes også det er rart å se på et forslag til revidert budsjett rett før man går på talerstolen. Men jeg har rukket å legge til én ting: Man vil øke inntjening på parkering med fem millioner i 2024. Jeg skulle ønske noen kunne forklare meg hvordan man kan få det til. Og skolene kommer til å bli nedlagt. Det ligger der. 

Kristian Fossum (AL): Det er vanskelige tider og vanskelig å få inn dekning på budsjettene. En del uklarheter i forslaget fra posisjonen. Blant annet at det kan tjenes inn 15 millioner på skolenedleggelser, og ikke ti millioner slik det står i kommunedirektørens forslag. 

Vivian Veum: Det har vært mye fokus på eiendomsskatt. Vi har programfestet at vi vil unngå det i det lengste. Jeg ønsker å vite hvor stor eiendomsmasse totalt kommunen besitter. Dersom vi ønsker å legge ned kommunens eiendomsselskap – hvor mye midler vil det utløse? 

Yngve Fosse: Ber om å få sendt spørsmålene. Umulig å svare på over bordet.

Bård Espelid: Det er trist at vi er på et punkt med nedbygging og avvikling av kommuale tjenester. Skillelinjen i Askøy kommune har alltid vært for eller mot eiendomsskatt. Det vi er vitne til er ganske demoraliserende.

Jan Erik Aasebø (Frp): Det er ingen ønskesituasjon å stå her og si at vi må kutte. Men vi må ta noen upopulære valg.

Avstemning:

 • SVs forslag: Falt med 29 stemmer mot
 • Aps forslag: Falt mot 22 stemmer
 • Fire forslag fra AL: Alle falt
REVIDERT BUDSJETT: Frps forslag ble vedtatt mot opposisjonens stemmer.

Aps forslag til revidert budsjett (ikke vedtatt):

Revidert driftsbudsjett for 2024 vedtas i henhold til «Revidert budsjett 2024 drift - kommunedirektørens innstilling» og innsparingstiltakene som er listet opp i sakens vedlegg 1 gjennomføres, med unntak av:

 • Kontrollutvalgets budsjett reduseres ikke 200 000
 • Læreplasser innen helse og sosial opprettholdes 600 000
 • Tidlig innsats for trygt og godt oppvekstmiljø beholdes 1 000 000
 • Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner reduseres ikke 500 000
 • Inkluderingstilskudd opprettholdes 200 000
 • Bemanning ved biblioteket reduseres ikke 150 000
 • Politiske vedtak innen friluftsliv opprettholdes 130 000
 • Sosialhjelpssatsene fryses ikke 500 000
 • Opptrapping av psykisk helse gjennomføres 1 000 000
 • Tilbudet innen rus og psykisk helse reduseres ikke 1 000 000
 • Dagsentertilbudet til eldre opprettholdes 650 000Frisklivssentralen sine ressurser kuttes ikke 400 000
 • Friskliv Aktiv Senior beholdes 200 000
 • Kreftkoordinator reduseres ikke 150 000
 • Demenskoordinator reduseres ikke 150 000
 • Økt ramme til reduksjon av halleie 350 000

I tillegg legges det inn følgende innsparinger:

 • Administrativ innsparing på å ikke konkurranseutsette -500 000
 • Adm. arbeid med redusert sykefravær løses innen rammen -1 000 000Økt utbytte fra Eviny -5 940 000

Konstituering av ny kommunedirektør

Askøy kommune står uten kommunedirektør fra og med 01.08.2024. For å sikre driften av kommunen og samspillet med politisk ledelse mens ny kommunedirektør rekrutteres, er det nødvendig å konstituere en kommunedirektør i rekrutteringsperioden.

Arild Iversen: Takker Eystein Venneslan for en god jobb. Til den nye: Ser frem til et godt samarbeid.

Bård Espelid: I lys av kommunens økonomiske situasjon er det viktig at vi synliggjør moderasjon. Vi foreslår derfor at lønn, ferie og arbeidsbetingelser i konstitueringsperioden blir som i nåværende stilling.

Vivian Veum: Vil fremme at stillingen bør være på åremål.

Ordførers innstilling: Marit Rinnan konstitueres som kommunedirektør fra og med 01.08.2024. Konstitueringens varighet settes frem til ny kommunedirektør tiltrer i fast stilling. Enstemmig vedtatt.

Kl. 21.56: Møtet avsluttes.

Aps forslag til revidert budsjett (ikke vedtatt) nederst i saken var feilaktig merket som posisjonens forslag. Saken er nå oppdatert.

Powered by Labrador CMS