GRUPPELEDER: Jan Erik Aasebø er gruppeleder i Askøy Frp. I kveld la han frem kuttene som skal redde Askøys økonomi.

Her er kuttlisten fra posisjonen

Slik skal høyresiden i askøypolitikken komme i havn med budsjettet.

Tall i tusen kroner

Budsjettendring: Endringer fra opprinnelig budsjett 2024 2024 2025 2026 2027
Endring skatteinngang fra opprinnelig budsjett: Endringer fra Prop. 1-S (2023-2024), høyere folketall per 01.01.2024 enn lagt til grunn og nytt inntektssystem.1000-21000-11000-11000
Ekstra utbytte Eviny-6000
Sentrale budsjettendringer: Behov for innsparing-5000-21000-11000-11000
Politisk styring
Ksak 129/23 Kontrollutvalget-200000
Sum politisk styring-200000
11- Sektor Stab
Reduksjon Microsoft lisenser-600-600-600-600
Styrke kommuneadvokatfunksjonen-650-650-650-650
Styrke personvernarbeidet-450-450-450-450
-1700-1700-1700-1700
21 - Sektor Skole
Økt grunnbemanning00-2000-2000
Ny skolestruktur0-5000-15000-15000
0-5000-17000-17000
22 - Sektor barnehage
Ny barnehagestruktur + administrativ sammenslåing av Ask og Furuly-2000-3000-8500-10000
-2000-3000-8500-10000
25 - Kultur, idrett og næring
Effektivisering og omorganisering Kultur-250-450-450-450
Effektivisering drift av KIPO/Sjoddien, samkjøring med Askøyhallene-450-800-800-800
Slå sammen Frivilligkoordinator og SLT- koordinator-450-700-700-700
BUA utstyr-400000
Utsette ansettelser-300000
-1850-1950-1950-1950
34 - Sektor Familie og inkludering
Hjelpetiltak i barneverntjenesten-1000-1000-1000-1000
Redusere kostnader til tiltak i barnevernstjenesten-1000-1000-1000-1000
Opptrappingsplan psykisk helse-1000-1000-1000-1000
Voksenopplæringen og flyktningetjenesten-1000-1500-1500-1500
-4000-4500-4500-4500
37 - Sektor helse og omsorg
Aktivitetstilbud vaskeribygg Furuly0-3000-3000-3000
Effektivisering av helsestasjonsdrift0-500-1000-2000
Kjøp av plass Olaviken-800-800-800-800
Bemanningssentral: Økt grunnbemanning justert10001000-4000-4000
Ny stilling rådgiver stab sektorleder0-800-800-800
Omorganisere aktivitetskafe-150-300-300-300
Økt egenandel kurs Frisklivsentralen0-100-100-100
50-4500-10000-11000
43 Sektor Teknisk
Brann og redning-500-500-500-500
Driftsstøtte brannbil-120000
Korrigert inntekt parkering5000000
Korrigert kapitaldekning-18982-18982-18982-18982
Reduksjon veivedlikehold-1000-1000-1000-1000
-15602-20482-20482-20482
93 - Fellesområder
Korrigert kapitaldekning18982189821898218982
Korrigert demografiomstilling2000100002000020000
Korrigert effektivisering15000200002700030000
Korrigert nedtrekk inntektsøkning1000200020002000
Ny barnehagestruktur2000200075007500
38982529827548278482
Totalt nedtrekk fellesposter-30302-62132-75132-77632
Diff mot 93- fellesområder8680-9150350850
Justering disposisjonfond mot revidert budsjett-86809150-350-850
Totalt0000

Powered by Labrador CMS