KAN BLI HUNDEFORBUD I FUGLERESERVATET: - Dersom det blir forbudssone her, finner jeg heller andre steder jeg kan gå, sier Kjersti Neeven.

Dette kan bli forbudt

Statsforvalteren i Vestland foreslår nå helårs hundeforbud i naturreservatet på Herdla. - Dersom dette går gjennom, kommer ikke jeg til å bruke området mer, sier Kjersti Neeven.

Publisert Sist oppdatert

Kjersti Neeven er ofte ute og lufter hund på stien langs Prestvika, der det nå foreslås helårlig ferdselsforbud for både to- og firbeinte.

- Det er veldig synd dersom dette skal bli helt forbudt, sier hun.

Også på alle de andre veiene på Valen er det foreslått forbud mot hund gjennom hele året.

- Jeg skjønner jo at det er et problem i hekketiden, og forbudet i den perioden kan gjerne utvides litt i forhold til hva det er nå. Men om vinteren er det jo nesten ikke fugler her ute, så jeg synes det er unødvendig.

LAGT UT PÅ HØRING: - Alle som har lyst kan komme med en høringsuttale, sier Stein Byrkjeland fra Statsforvalteren i Vestland.

Utdrag fra høringen

Det er foreslått en utvidelse av verneområdet, slik at Store Agnøya og Prestholmen nord for Herdla blir inkludert. 

I høringen blir det foreslått å innføre helårlig ferdselsforbud i tre vernesoner: Prestvika, Herdleflaket og mellom Herdlevalen og Lamøy.

Følgende verneregler er foreslått (noe forkortet):

 • Det er forbudt å fjerne planter, sopp og lav. Planting eller såing av vegetasjon er forbudt.
 • Delvis forbud mot sykling.
 • Forbud mot hund i reservatet.
 • Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
 • Forbud mot bruk av droner, modellfly, drager og lignende.
 • Jakt, fangst, bruk av skytevåpen og fiske med garn og ruse er forbudt.
 • Forbud mot camping og bålbrenning/engangsgrill.

Foreslår helårlig ferdselsforbud

Høringsnotatet som nå er lagt ut heter «Forslag til endring av forskrift om vern av Herdla naturreservat og fuglefredingsområde i Askøy og Alver kommune».

Statsforvalteren foreslår her at dagens fuglefredingsområde blir inkludert i naturreservatet. I tillegg foreslås en utvidelse av det eksisterande verneområdet og endrede verneregler (se faktaboks).

DAGENS REGLER: Ferdselsforbudet er i dag begrensert til området fra Prestvika til Urdneset i perioden 15. april til 30. september.

Blant annet ligger det inne et forslag om helårlig ferdselsforbud i tre soner, samt forbud mot hund i hele naturreservatet – med unntak for friluftsområdene på Herdla fort. 

Dette vil ikke være til hjelp for Neeven og hennes hund.

- Jeg begynner gjerne runden der, og så tar jeg en runde her i tillegg. Nei, jeg kommer nok ikke til å kjøre til Herdla dersom det blir forbudssone her. Da finner jeg heller andre steder jeg kan gå.

Det foreligger også forslag om begrensninger på bruk av sykkel. Dette vil kun bli tillatt på «hovedveien» fra inngangen til verneområdet og ut til Paddehola. 

Nye ferdselsregler

I naturreservatet foreslås ellers følgende ferdselsregler:

 • Motorisert ferdsel til lands, inkludert landing og start med luftfartøy, er forbudt.
 • Flyging lavere enn 300 meter over verneområdet er forbudt.
 • Sykling, også med elektrisk sykkel, riding og bruk av hest er forbudt. 
 • Ferdsel gjennom innmark på Herdlevalen skal skje på avmerkede traseer.
 • Planen er nå lagt ut på høring, med svarfrist 15. juni.

  - Alle som har lyst kan komme med en høringsuttale, sier fagdirektør Stein Byrkjeland fra Statsforvalteren i Vestland.

TRE VERNESONER: Forslaget legger opp til tre vernesoner med helårlig ferdselsforbud: Prestvika (A), Herdleflaket (B) og mellom Herdlevalen og Lamøy (C).

Ferdsel tillatt på stiene

- Hvorfor er det nødvendig med ferdselsforbud om vinteren?

- Det er mindre nødvendig enn i de andre årstidene, men hadde vi stengt også om vinteren, så hadde fuglene brukt dette arealet mer, forklarer han.

Folk har tråkket oppi reirene uten å vite det.

Stein Byrkjeland

Herdla er i tillegg et svært viktig område for trekkfugl og overvintrende fugl, som bruker området utover hekkesesongen. Disse trenger også å få være i fred.

- Jeg har sett noen eksempler på at folk har tråkket oppi reirene uten å vite det. Forbudet er for å unngå sånne effekter for hekkende fugler. 

Herdla er i tillegg blitt stadig mer viktig som helårsområde fordi flere fuglearter har tilpasset seg klimaendringene. Byrkjeland mener likevel at ferdsel i området er greit så lenge man greier å kanalisere den.

- Etter mitt syn får folk oppleve naturen på en veldig god måte hvis de holder seg til stiene. Men vi nordmenn er individualister. Vi liker å gå der andre ikke går – jeg er litt sånn selv.

OBSERVASJONSTÅRNET: - Ferdsel i dette området bør være så lite som mulig, så vi oppfordrer heller folk til å gå opp i tårnet og oppleve nærheten til stranden derfra, sier Stein Byrkjeland.

Skal vedtas i statsråd

I stedet for å tråkke utenfor stiene, anbefaler han utsikten fra observasjonstårnet like over Prestvika. Dette ble bygget i 2018 – med utsikt mot kjerneområdene for mange av fugleartene på Herdla.

- Når trer verneplanen i kraft?

- Nei, det tør jeg ikke si. Høringsfristen er 15. juni. Så skal vi oppsummere høringen, og ut fra det lage et sammenfattende dokument, der vi justerer på noen forslag hvis det kommer inn ting som som vi ikke har vært klar over.

Høringsnotatet sendes deretter til Miljødirektoratet, før det går videre til Klima og miljødepartementet for endelig avgjørelse der.

- En ny verneforskrift må faktisk behandlet i statsråd, legger Byrkjeland til.

- Noen askøyværinger er aktive med å samle plast langs strendene. Vil de fortsatt kunne slippe til innenfor forbudssonene?

- Det får de. Da tar de kontakt med Statsforvalteren, så skriver vi et enkelt løyve. Vi synes det er bra at det blir ryddet plast, men det er best at det blir gjort utenom hekketiden.

Powered by Labrador CMS